#

Regulamin konkursu na Facebooku E-szyneczki

Regulamin konkursu „Wymyśl wierszyk”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wymyśl wierszyk” i jest zwany dalej „Konkursem”

2. Organizatorem konkursu są Zakłady Mięsne „HAM” Cichoń i Wspólnicy sp.j. z siedziba w Radzionkowie, ul. Szybowa 7 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na portalu Facebook.

4. Konkurs trwa od 3.11.2021r. do 10.11.2021r. godz. 23:59.

5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

7. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych;

b) posiada konto na portalu Facebook.

c) poprawnie wykona zadanie konkursowe, tj. w trakcie trwania konkursu w komentarzu pod postem informującym o konkursie, opublikowanym na profilu Facebook organizatora (E-szyneczka) poda swoją propozycję na wierszyk na temat Delikatesów Szyneczka;

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są osoby zaangażowane w organizację, członkowie jury oraz ich rodziny.

3. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Organizator konkursu nie współpracuje przy jego organizacji z Facebook Inc. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook Inc., ani z nim związany. Serwis Facebook jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.

6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) działanie serwisu Facebook i szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem serwisu Facebook, zwłaszcza z jego niedziałaniem lub niewłaściwym działaniem,

b) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, o ile problemy te nie powstały z winy Organizatora,

c) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

1. Przyznane zostaną 3 nagrody w postaci bonów kwotowych o wartości 20 zł każdy, do wykorzystania w sklepie Delikatesy Szyneczka.

2. 2. Zdobywcą nagród w Konkursie będą osoby wyłonione przez Jury. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook organizatora – Eszyneczka

3. Sponsorem nagród są Zakłady Mięsne „HAM” Cichoń i Wspólnicy sp.j.

4. Odpowiedzi udziela się poprzez opublikowanie propozycji wiersza na temat Delikatesów Szyneczka w komentarzu pod postem informującym o konkursie opublikowanym na profilu Facebook organizatora (E-szyneczka). Każdy Uczestnik może udzielić kilku odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która wybierze spośród wszystkich propozycji jedną główną nagrodę oraz dwie nagrody dodatkowe. Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami: pomysł, zgodność z tematem i oryginalność. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

6. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu. W celu odebrania nagrody Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem przez wiadomość prywatną na Facebooku.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody zwycięzca powinien nadesłać wiadomość prywatną w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

8. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

9. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

10.Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,

b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,

f) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook

g) zgłaszają prace niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.

12.Uczestnik publikując swój komentarz udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie treści przez Zakłady Mięsne „HAM” Cichoń i Wspólnicy sp.j., z siedzibą w Radzionkowie (41-922), przy ul. Szybowej 7, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację treści w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4 DANE OSOBOWE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.

2. Z dniem opublikowania komentarza pod postem konkursowym danych osobowych przez uczestnika konkursu administratorem danych osobowych stają się Zakłady Mięsne „HAM” Cichoń i Wspólnicy sp.j. z siedziba w Radzionkowie, ul. Szybowa 7 (Administrator).

3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu w szczególności w celach związanych z dopuszczeniem do udziału w Konkursie, ustaleniem prawa uczestnika do uzyskania nagrody, przekazania nagrody laureatom oraz ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania wniesionych reklamacji.

4. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe uczestnika konkursu w postaci imienia i nazwiska a w przypadku laureatów konkursu przetwarzać będzie dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania.

5. Administrator udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowego Facebook tj. Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania konkursu na portalu Facebook.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania Konkursu a po jego zakończeniu na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, którego przebieg określa niniejszy Regulamin.

7. Osoba, której dane dotyczą ma:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych, jeżeli jej zdaniem nie ma podstaw do tego, aby administrator przetwarzał jej dane;

d. ograniczenia przetwarzania danych – może zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nią działań,

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h. prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w przypadku wygranej.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Zakłady Mięsne „HAM” Cichoń i Wspólnicy sp.j., ul. Szybowa 7, 41-922 Radzionków.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, nie później niż w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Powrót do Aktualności
11 kwietnia 2024

Nowa gazetka Delikatesów Szyneczka!

Czytaj dalej
09 kwietnia 2024

Aplikacja HAM Card na telefon!
Pobierz i płać mniej!

Czytaj dalej

Wazne aktualności

09 kwietnia 2024

Aplikacja HAM Card na telefon!
Pobierz i płać mniej!

Czytaj dalej